Aktualności

Zmiany w regulaminie obowiązujące od 20 grudnia 2018r.

Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 20 grudnia 2018 r. wchodzi w życie kolejny pakiet zmian w ustawie o usługach płatniczych. W związku z tym, dostosowaliśmy obowiązujące regulaminy wewnętrzne do nowego porządku prawnego, a ponadto dodaliśmy zapisy uszczegółowiające część pojęć oraz obowiązki w większości leżące po stronie Banku, w mniejszym stopniu po stronie Klienta. Wprowadziliśmy także kilka zmian w funkcjonowaniu poszczególnych produktów rachunkowych. Istotne zmiany przedstawiają się w sposób następujący:

1. W Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych:

 • Wprowadzono lub doprecyzowano pojęcia: akceptant, incydent, indywidualne dane uwierzytelniające, moment otrzymania zlecenia płatniczego, przedstawiciel ustawowy, reklamacja,  stopa referencyjna, szczególnie chronione dane dotyczące płatności, ustawa o usługach płatniczych, uwierzytelnianie. (§ 1);
 • Uzupełniono katalog osób dla których Bank nie prowadzi rachunków wspólnych o Posiadaczy Podstawowego Rachunku Płatniczego (§ 18 ust. 4);
 • Doprecyzowano skutki złożenia sprzeciwu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego (§ 30 ust. 4-5);
 • Rozszerzono katalog czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu (§ 31);
 • Wprowadzono katalog osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej (art.30 ust.7)
 • Wprowadzono obowiązek informowania Banku o uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (§ 32 ust. 3-4);
 • Wprowadzono wymóg pełnoletności oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowych otwieranych od dnia 20.12.2018 r. (§ 17 ust. 1);
 • Dodano zapis pozwalający na wydanie karty debetowej jedynie osobie pełnoletniej o pełnej zdolności do czynności prawnej dotyczy umów zawartych od dnia 20.12.2018r. (§ 50 ust. 3);
 • Wprowadzono zapisy mówiące o odpowiedzialności Banku za wysłanie instrumentu płatniczego oraz poinformowania Posiadacza rachunku o wystąpieniu incydentu (§ 43 ust. 2 i 3);
 • Doprecyzowano moment otrzymania poszczególnych zleceń płatniczych przez Bank (§ 44 ust. 6-10);
 • Dodano zapisy dotyczące trybu postępowania przy wykonania transakcji z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora (§ 49 ust.3-6);
 • Bank dla Umów zawartych po 20.12.2018 r. udostępnia system bankowości elektronicznej jedynie dla osób pełnoletnich o pełnej zdolności do czynności prawnych (§ 67 ust.2)
 • Wprowadzono zapis mówiący o tym, że zapisu na wypadek śmierci nie można złożyć do rachunków wspólnych oraz dla rachunków prowadzonych dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych (§ 22 ust.2)
 • Skrócono do 15 dni roboczych termin na rozpatrzenie reklamacji w zakresie zlecenia płatniczego oraz karty debetowej (§ 97 ust. 5-6) oraz doprecyzowano odpowiedzialność Banku za nieprawidłową realizację zlecenia płatniczego oraz nieautoryzowanej transakcji płatniczej(§ 97 ust. 10-17). 
 • Wprowadzono zapisy obligujące użytkownika karty o niezwłocznym informowaniu Banku w przypadku stwierdzenie nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych kartą  ( art.56 ust.3-6)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, stanowi załączniki do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 3. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.
wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.