Aktualności

Zmiany w regulaminie.

Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 05 maja 2019 r. wchodzi w życie kolejny pakiet zmian w ustawie o usługach płatniczych. W związku z tym, dostosowaliśmy obowiązujące regulaminy wewnętrzne do nowego porządku prawnego. Istotne zmiany przedstawiają się w sposób następujący:

 

1. W Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (Regulamin obowiązuje od 14 września 2019 r z wyłączeniem zapisów: §2 ust. 1 pkt. 18, 29, 56, 61, 67, 69,70,72,84, 85, 86, oraz §3 ust 1 oraz  §34 ust 6 oraz §42 oraz §60 ust. 5 oraz §69 ust.2 oraz §70 ust.6 oraz §71 oraz §73 oraz §76 ust.1 oraz §80 oraz §83 ust. 19 oraz  §97 ust. 4 oraz §98 ust. 4, które to zapisy obowiązują od dnia 05 maja 2019 r)

 • Wprowadzono lub doprecyzowano pojęcia: dostawca usług, powiadomienia Push, rachunek bankowy/ rachunek płatniczy, rachunek nostro, silne uwierzytelnienie, system bankowości mobilnej, usługa dostępu do informacji o rachunku, usługa inicjowania transakcji płatniczej, usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym (§ 2);
 • Dodano możliwość informowania Posiadaczy rachunku drogą e-mail o zmianach dotyczących oprocentowania środków na rachunkach bankowych (§ 34 ust. 6)
 • Dodano zapisy mówiące o możliwości skorzystania z usługi dostępu do informacji o rachunku, usługi inicjowania transakcji płatniczej, usługi potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym.  (§ 42);
 • Wprowadzono zapis mówiący o  sposobie użycia karty z  funkcją zbliżeniową po raz pierwszy (§ 60 ust.5)
 • Umieszczone zostały zapisy mówiące o możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w bankomatach posiadających taką funkcjonalność (§ 62);
 • Dodano zapis mówiący, że dla potrzeb silnego uwierzytelniania w systemie bankowości mobilnej i systemu bankowości elektronicznej Użytkownik musi posiadać urządzenie mobilne z krajowym numerem telefonu (§70 ust.6)
 • Zmieniono katalog środków dostępu do bankowości elektronicznej (§ 71)
 • Doprecyzowano katalog środków dostępu do usług bankowości elektronicznej za pomocą których użytkownicy autoryzują dyspozycję z użyciem silnego uwierzytelniania (§ 73)
 • (§ 76 ust.1)
 • Dodano zapisy mówiące o silnym uwierzytelnieniu w jakich okolicznościach Bank stosuje silne uwierzytelnienie. (§ 80)

 

2. W Regulaminie wydawania kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie wprowadzono następujące zmiany:

 • Wprowadzono lub doprecyzowano pojęcia: incydent, indywidualne dane uwierzytelniające, kod identyfikacyjny, moment otrzymania zlecenia płatniczego, płatnik, przedstawiciel ustawowy, reklamacja, silne uwierzytelnienie, szczególnie chronione dane dotyczące płatności, uwierzytelnienie, zlecenie płatnicze, Zleceniodawca (§ 2);
 • Dodano zapisy mówiące o tym, iż z wnioskiem o wydanie karty debetowej może wystąpić jedynie osoba pełnoletnia (§ 3);
 • Wprowadzono zapis mówiący o  sposobie użycia karty z funkcją zbliżeniową po raz pierwszy (§ 13);
 • Dodano zapisy mówiące w jakich przypadkach Bank stosuje silne uwierzytelnienie (§ 15);
 • Umieszczone zostały zapisy mówiące o możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w bankomatach posiadających taką funkcjonalność (§ 16);
 • Została dodana informacja, iż przypadku wystąpienia incydentu, mającego wpływ na interesy finansowe Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty, w tym wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Bank powiadamia Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty bez zbędnej zwłoki o tym incydencie. (§ 18 ust.7)
 • Wskazano katalog przypadków w których Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie zrealizowania zlecenia płatniczego oraz wskazano w jakich okolicznościach Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej (§ 19);
 • Wprowadzono zapisy dotyczące rozpatrywania reklamacji, skrócony został czas rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących kart debetowych do 15 dni roboczych (§ 22);

 

 

Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 3. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.