Aktualności

TARCZA FINANSOWA PFR

                                                                               

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm będzie można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. Składanie wniosków rozpocznie się w ciągu najbliższych dni.

W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR (link podajemy poniżej).

 

Do kogo skierowany jest Program?

Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników
  (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza
  2 mln euro,
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro,
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa
  w 2019 r. przekracza 43 mln euro.

 

 

Jak  wnioskować o subwencję?

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line w systemie transakcyjnym naszego Banku albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm). Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem systemu transakcyjnego Banku lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji  obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem banku, informację
o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

 

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

W celu sprawnego wypełnienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak:

 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne)
 • wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji

Ważne! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.

 

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej
25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

 

Subwencja dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a  do 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym:

 • 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu
  12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na
24 miesiące.

Subwencja dla MŚP

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzedaży rocznej
w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie
  12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Subwencje dla dużych firm

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

 

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków
i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest
w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem
https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza.

Dodatkowe uwagi:

 1)   Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku „nieVATowców”, czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej (przedsiębiorcy składają je poprzez uzupełnienie rubryki dotyczącej wysokości przychodów). Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencję finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów PFR wprowadził niezbędne zmiany w systemie, które powinny zapobiegać ewentualnym błędnym odrzuceniom wniosków o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR przedsiębiorców rozliczających się metodą kasową lub na podstawie faktur VAT-marża. W przypadku wcześniejszego odrzucenia takiego wniosku prośba o jego ponowne wypełnienie i wysłanie.

2)   Weryfikacja spadków obrotów odbywa się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT). Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorca złożył odpowiednio wcześniej np. deklarację VAT za miesiąc, dla którego przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów, aby uniknąć odrzucenia wniosku. Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

 3)    ZUS przyjął zasadę, że salda weryfikowane są po zaksięgowaniu dokumentów na koncie płatnika. Liczba ubezpieczonych weryfikowana jest na podstawie ostatnich zaksięgowanych dokumentów na kontach ubezpieczonych. W ZUS księgowanie dokumentów rozliczeniowych odbywa się :

- w cyklu dziennym na kontach płatników (dotyczy dokumentów deklaracja rozliczeniowa /DRA/ + wpłata) - w cyklu tygodniowym na kontach ubezpieczonych (dotyczy raportów). Dla dokumentów, które trafiły do ZUS w piątek księgowanie może się przeciągnąć do następnego weekendu, czyli do 8-9 dni.

Czyli jeśli płatnik ma problem z:

• Zaleganiem na datę złożenia wniosku, to po spłaceniu zadłużenia płatnik może następnego dnia próbować składać nowy wniosek. Co do zasady, jeśli wpłata do ZUS wpłynie w dacie dzień bieżący (data D), to zostanie zaksięgowana i rozliczona z tą samą datą. Na koncie płatnika składek będzie widziana następnego dania (D+1) z datą rozliczenia dnia dokonania wpłaty.

• Liczbą pracowników, etatów lub współpracowników, to po skorygowaniu dokumentów rozliczeniowych i przekazaniu ich do ZUS między poniedziałkiem a czwartkiem, płatnik może składać nowy wniosek na początku następnego tygodnia czyli w poniedziałek. Jeśli natomiast dokumenty korygujące przekaże do ZUS w piątek, sobotę lub niedzielę to powinien wstrzymać się ze składaniem wniosku przez 7-9 dni, tzn. do następnego poniedziałku.

 

Przydatne linki:

Strona www Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowapfr/ regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

Przewodnik programie dla mikro, małych i średnich firm:

https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa-MMSP.pdf

Na bieżąco aktualizowany dokument pytań i odpowiedzi, zawierający najczęściej zadawane pytania:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html

Instrukcja przygotowana przez PFR, pomagająca określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji, a następnie jej częściowego umorzenia:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-pfr-okreslanieliczby-pracownikow.pdf

Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K
przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową:

https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczyfinansowej

Informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm i MŚP (sekcja 3.1 Komunikatu Komisji) z innymi rodzajami pomocy:

https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3997

Informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/co-mozna-zrobic-w-przypadkuzaleglosci-w-oplacaniu-skladek-do-zus-jak-skorzystac-z-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej-i-innychrozwiazan-oferowanych-przez-zus-/3389036

Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Traczy
Antykryzysowej:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/

Kakulator za pomocą, którego przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR
mogą wyliczyć maksymalną dla siebie wysokość subwencji PFR dodtępny jest pod adresem:

https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/kalkulator

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.