Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 Szanowni Państwo,

 Informujemy, że z dniem 11 października 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), która szczegółowo reguluje zasady i tryb rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe.

 

Tryb składania reklamacji

  Reklamacja może być złożona:

1. W formie pisemnej – osobiście, w Placówce Banku, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres siedziby Banku;

2. Ustnie – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty Klienta w Placówce Banku;

3. W formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bsdolhobyczow.pl

 

Tryb rozpatrywania reklamacji

 1. Bank udziela odpowiedzi na reklamację Klienta na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji,

2. Odpowiedź Banku na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania  z zastrzeżeniem, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni,

3. Podmioty rynku finansowego, w tym Banki są obowiązane do zamieszczenia we wzorcu Umowy zawartej z Klientem informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji,

4. W przypadku złożenia reklamacji przez osobę niebędącą Klientem danego podmiotu rynku finansowego, podmiot ten powinien, w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji, udzielić tej osobie informacji o trybie i sposobie jej rozpatrzenia,

5. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank skargi lub reklamacji lub braku przedstawienia uzasadnienia przekroczenia 30-dniowego terminu odpowiedzi na zgłoszenie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

 

 Ponadto informuje się, że Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Klient Banku może skorzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów, a także skierować sprawę do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy KNF. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych – odpowiednio: www.zbp.pl oraz www.knf.gov.pl.

 

Regulamin rozpatrywania reklamacji.pdf Regulamin rozpatrywania reklamacji.pdf

Formularz zgłoszenia reklamacji.pdf Formularz zgłoszenia reklamacji.pdf

Formularz zgloszenia reklamacji dot. kart.pdf Formularz zgloszenia reklamacji dot. kart.pdf

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.