Split Payment Obsługa Podzielonej Płatności MPP

czytaj więcej
RODO

czytaj więcej
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

czytaj więcej
EURO - FATCA

czytaj więcej
Uwaga -złośliwe oprogramowanie

czytaj więcej
Nowa Bankowość Internetowa

czytaj więcej
ROR "500 Plus"

czytaj więcej
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

czytaj więcej
Usługa ZD-CUI

czytaj więcej
KOMUNIKATY

czytaj więcej
KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH I BUDYNKÓW SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI ROLNEJ

czytaj więcej
KONTO STUDENCKIE "ROR STUDENT"

czytaj więcej
ZASTRZEŻENIA KART

czytaj więcej
e-podpis

czytaj więcej
WESTERN UNION

czytaj więcej
SZYBKI KREDYT WAKACYJNY

czytaj więcej
Kod SWIFT Banku

czytaj więcej

System Gwarantowania Depozytów BFG

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce.

 Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie
są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 966).

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty. 

 

Wysokość gwarancji BFG

 

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

 

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej

  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Depozyty podlegające ochronie:

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe

1)     osoby fizyczne;

2)     osoby prawne;

3)     jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

4)     szkolne kasy oszczędnościowe;

5)     pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.


Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

1)     Skarbu Państwa;

2)     Narodowego Banku Polskiego;

3)     banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych,
o których mowa w ustawie – Prawo bankowe;

4)     kas i Kasy Krajowej;

5)     Funduszu;

6)     instytucji finansowych;

7)     firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;

8)     osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów;

9)     krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

10)   funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);

11)   otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.291 i 615);

12)   jednostek samorządu terytorialnego;

13)   organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.


Termin wypłaty środków

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie poźniej niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. od dnia zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

 

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów dostępne są na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  www.bfg.pl

 

 W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.